Login Login

Detail Information

  • Product Search
  • Detail Information
Loxfen CR tab.
Company Shin Poong Pharm ETC/OTC OTC
MOHSA Class 114 ATC M01AE
NHI Price 270 Reg/Mark On sale
Unit 자사 Pill ID LCR(Front) (Back)
Composition
loxoprofen sodium 102.15mg 
다음 질환 및 증상의 소염ㆍ진통 : 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완증후군
○ 성인 : 록소프로펜나트륨(무수물)으로서 1회 90 mg을 1일 2회 경구투여한다.
 이 약은 부수거나 씹거나 녹이지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.